BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID; DAG VAN BEZINNING

bericht geplaatst op woensdag 14 maart

Biddag voor gewas en arbeid; een dag van bezinning. We mogen er bij stil staan en moeten belijden dat we bij alles in ons leven afhankelijk zijn van God. Als het gaat om ons werk maar ook om ons dagelijks brood of onze gezondheid... God is de Gever van alles. We staan op de drempel van het voorjaar en er ligt veel werk te wachten: op het land, in het bedrijf maar ook thuis of in het verenigingsleven met al haar vrijwilligerswerk. Of misschien staan we wel aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk in ons persoonlijk leven... Bidt u ook om een zegen over alles wat ons te wachten staat? Als we dat doen mogen we weten dat stromen van zegen als plasregens zullen komen.  U  bent  van  harte  welkom  in de dienst die om 19:00 uur begint. 


DE ANDER DIENEN STAAT CENTRAAL IN HET KERKBLAD

bericht geplaatst op zaterdag 03 maart 2018

Een gedeelte van het kerkblad van maart staat intussen weer online op de subpagina  -Kerkblad-  Ook staat op deze pagina het lied "Toon mijn liefde" waarover  wordt  geschreven in "vanuit de studeerkamer."  G.L. 


18 FEBRUARI: "GEROEPEN, GEANTWOORD, GEZONDEN"

bericht geplaatst op donderdag 15 februari 2018

De Hervormde gemeente in Vledderveen valt kerkelijk gezien onder de Hervormde Kerk van Onstwedde maar heeft wel een zelfstandig kerkbestuur. Binnen dit bestuur zijn ook de ambten van ouderling en diaken vertegenwoordigd. Komende zondag wordt D.V. ouderling dhr. Maarsingh herbevestigd en zal er na jarenlange trouwe dienst afscheid worden genomen van dhr. Groenewold als diaken. Hij blijft wel zitting houden in het bestuur. Dhr. Lichtenberg zal bevestigd worden in het ambt van diaken. De dienst, die ook rechtstreeks wordt uitgezonden via deze website, begint om 09:30 uur en zal geleidt worden door ds. W. v.d. Wind uit Onstwedde. De organist deze morgen is  Gert Meijer uit Onstwedde.


LITURGIE AVONDMAALSVIERING 11 FEBRUARI ONLINE

bericht geplaatst op vrijdag 09 februari 2018

Na een week van voorbereiding mogen we zondag het Heilig Avondmaal vieren. "Doe dat tot Mijn gedachtenis" zijn de woorden die de Heiland zelf gesproken heeft. We mogen zoals we zijn, zonder masker maar met al onze tekortkomingen, bij Hem komen die voor ons aan het kruis ging. Hij heeft ons eeuwig behoud op het oog! De dienst is rechtstreeks mee te luisteren  via  deze  website  en de liturgie is inmiddels online aan de rechterkant verschenen. Ook het kerkblad van februari is verderop op deze website te vinden.


HET EERSTE KERKBLAD VAN 2018 IS ONLINE VERSCHENEN

bericht geplaatst op vrijdag 05 januari 2018

Op deze website is een gedeelte van het eerste kerkblad van 2018 te vinden. Hierin de vaste rubriek "vanuit de studeerkamer" waarin het gaat over een vuurtoren, geschreven naar aanleiding van de actualiteit. Ook is de maandelijkse meditatie geplaatst. Aanstaande zondag, de eerste zondag van het nieuwe jaar, mogen we ons weer geroepen voelen om naar de kerk te gaan. Want ook in 2018 wil God ons leiden op ons levenspad, ieder in zijn of haar situatie. Hij weet wat het beste is voor een ieder en ook voor onze gemeente. De liturgie voor de komende eredienst is inmiddels geplaatst.  Een  goed  en  gezegend 2018!


DE DEUREN VAN DE KERK STAAN OPEN MET OUD EN NIEUW

bericht geplaatst op zaterdag 30 december 2017

Morgen op oudjaarsdag zondag 31 december, zijn er twee kerkdiensten in Vledderveen. Om 09:30 uur is er de zondagse eredienst waarna we om 19:00 uur opnieuw mogen samenkomen voor de laatste kerkdienst van 2017. Maandagmorgen 01 januari 2018 om 10:00 uur mogen we ook het nieuwe jaar beginnen met een kerkdienst. De Hervormde Kerk in Vledderveen wenst iedereen een goede jaarwisseling en een gezegend 2018 waarin we mogen  weten  dat  Zijn  Woord  een  lamp  voor  onze voet en een licht op ons pad mag zijn.


DE JAARLIJKSE KERSTBAKJESACTIE IS WEER BEGONNEN!

bericht geplaatst op donderdag 07 december 2017

Onze vrijwilligers zijn weer van start gegaan met de jaarlijkse kerstbakjesactie! U bent t/m donderdag 14 december van harte welkom in de schuur van de familie Bruggers aan de Vledderhuizen nummer 9 om kerststukken, kransen of kerstbakjes te kopen. De opbrengst  komt  ten  goede  voor  de  instandhouding  van  het  kerkenwerk  in Vledderveen.


WE BEREIDEN ONS VOOR OP DE KOMST VAN DE HEILAND

bericht geplaatst op zondag 03 december 2017

Vanmorgen mochten we de Adventstijd beginnen met de zondagse eredienst. We mogen de komst van onze Here Jezus Christus verwachten en we bereiden ons daar op voor. Vanavond in de jaarlijkse Adventszangdienst willen we hem ook de lof en de eer toezingen die Hij zo verdiend. Op deze website hebben we zoals gebruikelijk het volledige kerkblad van december geplaatst. Wilt u elke maand dit kerkblad ontvangen om op de hoogte blijven van onze gemeente, dan kunt u contact opnemen met de redactie. In het kerkblad van december staat natuurlijk Advent en Kerst centraal en is er verder ook informatie  te  vinden  over  de  kerstbakjesactie  die  ook dit jaar weer gehouden zal worden.


VERHEUGT U, HET IS GOD DIE TROUW ZIJN KERK BEWAART

bericht geplaatst op donderdag 04 mei 2017

"Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw Zijn kerk bewaart." Dit is een treffende regel van een mooi lied dat heel goed past bij de bijzondere foto die hiernaast is te zien. De regenboog, het teken van Gods trouw, die precies uitmondt op de toren van onze kerk. Ook het moment waarop deze foto tot stand kwam is bijzonder te noemen. Het was namelijk op de avond van Stille Zaterdag; de dag voor Pasen waarop we de opstanding van onze Heer en Heiland mochten vieren. Al meer dan honderd jaar wordt het mogelijk gemaakt dat we ook hier in deze gemeente, van dat Evangelie mogen horen. We mogen het weten en we kunnen het dus in dit geval heel duidelijk zien dat Gods trouw groot is; ook aan Zijn kerk hier in Vledderveen. Laten we ons daarom blijven verheugen en blijven samenkomen in de erediensten waarin God ons zelf roept en tot ons wil spreken in zowel de gemeente als een ieders persoonlijk leven. En in deze dagen van 04 en 05 mei mogen we er aan herinnerd worden dat we hier in Nederland nog in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan.


HET EEUWIG LICHT VAN PASEN GLOORT VOOR EEN IEDER!

bericht geplaatst op vrijdag 14 april 2017

Achter het kruis van Goede Vrijdag gloort het eeuwig licht van Pasen! "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." (Johannes 3:16) Dit is de kern van ons christelijk geloof en van dit Evangelie mogen we komend weekend horen in de erediensten op Goede Vrijdag en Eerste Paasdag. Hiernaast  zijn  de  liturgieën voor deze diensten te vinden.


BIDDEND OP WEG RICHTING GOEDE VRIJDAG EN PASEN

bericht geplaatst op maandag 06 maart 2017

Gistermorgen mochten we de maand beginnen beginnen met de zondagse eredienst die in het teken stond van de huidige lijdenstijd. Ook was er weer kindernevendienst voor de kinderen die, zoals u kunt zien, weer creatief zijn geweest. Ook volgende week mogen we veel kinderen begroeten omdat het kinderkoor "Spring" uit Onstwedde medewerking zal verlenen aan de eredienst. Ouders, grootouders, familie, buren, iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze dienst en na afloop is er koffie en ranja. Eerst mogen we aanstaande woensdag een dienst houden die in het teken staat van biddag voor gewas en arbeid. In het kerkblad van maart, die verderop op deze site is geplaatst, komt ook de politiek terug in de rubriek "vanuit de studeerkamer" en in de meditatie. Voor de Tweede Kamerverkiezingen die voor de deur staan mogen we ook zeker om wijsheid bidden voor zowel de mensen die gaan stemmen als de mensen die verkozen zullen worden en een regering zullen moeten vormen. Maar bovenal mogen we in deze maand ons verder voorbereiden op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus Christus zich aan het kruis op Golgotha gaf voor onze zonden. We mogen ook weten dat de dood niet het laatste woord heeft. Drie dagen later mogen we immers de opstanding van onze Heiland vieren. Ja Hij leeft! Toen, nu en tot in eeuwigheid! Bent u er al klaar voor om Pasen te kunnen vieren? Allen een gezegende maand gewenst en wellicht tot ziens in de kerk.


ZONDAGMORGEN ELF UUR VIERING HEILIG AVONDMAAL

bericht geplaatst op zaterdag 28 januari 2017

Morgenvroeg, zondag 29 januari, begint de eredienst D.V. niet zoals gebruikelijk om half tien maar om elf uur. Hierdoor is het mogelijk dat ds. Viergever, die eerst voor zal gaan in Onstwedde, het Heilig Avondmaal mag bedienen. Het Avondmaal is Heilig omdat het door onze Heiland Jezus Christus Zelf is ingesteld in de nacht waarin Hij verraden en overgeleverd zou worden. In  de Bijbel kunnen we lezen dat de Heere Jezus het brood nam "en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis"  (1 Korinthe 11: 23 en 24)


WEBSITE WWW.JERUEL.NL VOLLEDIG VERNIEUWD

bericht geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016

Vandaag precies op de "verjaardag" van onze Evangelisatievereniging (oprichting 28 oktober 1909) kunnen wij onze geheel vernieuwde website aan u presenteren. Met een aantal mensen is er de afgelopen weken achter de schermen hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. De actualiteit maar ook de rijke geschiedenis van onze kerk is op deze site terug te vinden. Ook heeft het kerkbestuur geïnvesteerd in een zender van www.kerkdienstgemist.nl waarbij het  vanaf  nu  ook  mogelijk  is  om  een  dienst rechtstreeks mee- of later terug te luisteren.