Tijdens de samenkomst in de eredienst bevinden wij ons in het huis van God waarin Hij zelf wil wonen en tot ons wil spreken door Zijn Woord. God wil met ons mensen bemoeienis hebben en Hij weet precies wat wij nodig hebben in ons leven omdat Hij ons lief heeft. Hij heeft ons zelfs zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus naar deze wereld gezonden heeft waar Hij moest sterven aan het kruis opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). De eredienst op zondag heeft daarom een eerbiedig karakter. Om Zijn Woord te kunnen verstaan en te begrijpen hebben wij de leiding van de Heilige Geest nodig. In het consistoriegebed voorafgaand aan de dienst en  in  het  gebed  voor  aanvang  van  de  schriftlezingen  vragen wij aan God om die leiding.

 

De eredienst kent een traditionele liturgie waarbij er Psalmen in de nieuwe berijming, en Gezangen uit de bundel 1938 worden gezongen. Voor aanvang van de dienst wordt er een lied gezongen uit een eigen liedbundel "Samen Zingen." De Bijbellezingen worden gedaan uit de Herziene Statenvertaling die sinds 2013 op de kansel ligt. Tijdens de eredienst vinden er twee collectes plaats voor de instandhouding van de eredienst en de diaconie. Hieronder beschrijven we de opbouw   van   een   eredienst   zoals   die  wordt  gehouden:

 

Klokluiden | voorzang uit eigen bundel "Samen Zingen" | afkondigingen door ouderling van dienst | intochtslied | stil gebed | votum en groet | gemeentezang | wetslezing of geloofsbelijdenis | gemeentezang | gebed om opening van het Woord | schriftlezingen | gemeentezang | prediking | gemeentezang | dankgebed en voorbede | collecte | Zegen